Kredyty klęskowe

Kto może uzyskać kredyt?

O kredyt mogą ubiegać się podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody:

  • kredyty „klęskowe” inwestycyjne – linia K01 z przeznaczeniem na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych,
  • kredyty „klęskowe” obrotowe – linia K02 z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności gospodarstwa poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej.

Kwota kredytu

Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wysokości szkód:

  • w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (linia K01),
  • w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich tj. kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne,
    nie więcej jednak niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi:

  • dla linii K01 – 15 lat,
  • dla linii K02 – 4 lata.

Okres karencji

Maksymalny okres karencji wynosi:

  • dla linii K01 – 2 lata,
  • dla linii K02 – 12 miesięcy.

Udział środków własnych

Wkład własny nie jest wymagany.

Rozliczenie kwoty kredytu

Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody przedstawiając faktury VAT, faktury VAT RR, rachunki lub umowy sprzedaży. Wystarczy udokumentować 50% wydatków.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt zostanie wypłacony jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji płatniczych Klienta oraz załączonych dokumentów, stanowiących podstawę wypłaty.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania jest ustalane zgodnie z zasadami udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa ARiMR.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie”.

Z myślą o rolnikach, którzy nie mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu obrotowego z linii K02 udzielanego z pomocą ARiMR, stworzyliśmy produkt kredytowy, który umożliwi sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem klęski suszy.

Przeznaczenie Kredytu
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą np. zakup pasz, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego, paliwa, a także zwierząt hodowlanych.

Maksymalny okres kredytowania
48 miesięcy

Oprocentowanie
WIBOR 3M + 4,00 p.p. marża Banku

Maksymalna kwota kredytu
do 3 000 zł/ha użytków rolnych własnych lub dzierżawionych

Rozliczenie kwoty kredytu
Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane od 01.03.2020r. przedstawiając faktury VAT, faktury VAT RR, rachunki lub umowy sprzedaży. Wystarczy udokumentować 50% poniesionych wydatków.

Prowizja
Zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”

Szczegóły dostępne w placówkach Banku.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie