Kredyt obrotowy "AGRO ROZWÓJ"

CEL KREDYTU:

Kredyt obrotowy „AGRO ROZWÓJ” ma charakter krótkoterminowego kredytu i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy będącego podatnikiem podatku VAT. Źródłem spłaty kredytu jest zwrot przez US podatku VAT nadpłaconego przez Klienta np.w związku z przeprowadzaniem inwestycji, których celem jest zmiana w zakresie majątku trwałego w gospodarstwie.

OKRES KREDYTOWANIA:

do 3 miesięcy

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

PROWIZJA:

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".