Kredyt inwestycyjny

CEL:

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego .

OKRES KREDYTOWANIA:

15 lat

OPROCENTOWANIE:
  • z okresem spłaty do 10 lat liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4 p.p. marża Banku;
  • z okresem spłaty powyżej 10 liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 5 p.p. marża Banku.
FORMA ZABEZPIECZENIA:
  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
  • poręczenie wg prawa cywilnego
  • weksel własny In blanco
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie