Zebranie Przedstawicieli w dniu 23.06.2021r.

dodano: 2021-06-25

W dniu 23.06.2021r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jutrosinie, na którym podsumowano działalność Banku za 2020 rok.

W posiedzeniu uczestniczyło 20 Przedstawicieli z 25 wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich, zaproszeni Goście oraz Zarząd Banku.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Jerzy Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Banku za 2020 rok złożyła Pani Prezes Zarządu – Małgorzata Medyńska. Członek Rady Nadzorczej – Pan Jan Ostrowski przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok. Zebranie Przedstawicieli jednomyślnie zatwierdziło sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z opinią biegłego rewidenta. W czasie trwania obrad Przedstawiciele podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian do Statutu Banku, udzielenia członkom Zarządu absolutorium, dokonania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej. Ponadto dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.

Na Zebraniu Przedstawicieli powołano nową Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Jutrosinie na lata 2021-2025. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Medyńska podziękowała Radzie Nadzorczej, której kadencja dobiegła końca za bardzo dobrą współpracę, za podejmowanie ważnych decyzji dla bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania Banku.

W dyskusji głos zabrał Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. w Poznaniu, który pogratulował mimo trudnych warunków, osiągniętego wyniku finansowego, wzrostu sumy bilansowej oraz zachowania bardzo wysokiego poziomu adekwatności kapitałowej. Ponadto dokonał wręczenia Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie Odznaki Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Na zakończenie zebrania, Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Pawlak podziękował wszystkim Przedstawicielom, Gościom i pracownikom Banku za udział w Zebraniu Przedstawicieli.