Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ułatwi Ci realizację marzeń o własnych czterech kątach. Możesz uzyskać pomoc finansową, nie tylko na zakup i budowę nieruchomości, ale także na przebudowę lub remont.

Korzyści

Wybierając kredyt mieszkaniowy w Naszym Banku zyskujesz:

 • pomoc w sfinansowaniu do 80% kosztów inwestycji,
 • okres kredytowania nawet do 25 lat,
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów w dogodnych miesięcznych ratach równych lub malejących,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego ochronę życia oraz nieruchomości.
Parametry

Przeznaczenie kredytu

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy / nadbudowę domu jednorodzinnego,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • inne cele mieszkaniowe.

Maksymalna kwota kredytu
Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.

Spłata kredytu
Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach malejących lub równych, z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie kredytu
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprocentowanie i opłaty

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest zmienne, ustalane zgodnie z „Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

Prowizje i opłaty

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych"

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie wynosi 3,07% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 225 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 314.455,30 zł, oprocentowanie zmienne 2,41% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 0,21% wg. stanu na dzień 13.08.2021r. i stałej marży Banku w wysokości 2,20 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z kredytobiorców) w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów w wysokości co najmniej 2 tys. zł, całkowity koszt kredytu 89.455,30zł (w tym: prowizja 0% tj. 0,00 zł, odsetki 74.559,30 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł,ubezpieczenie nieruchomości 11.425,00 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jutrosinie - suma ubezpieczenia 290.00,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jutrosinie 1.352,00 zł (za okres 5 lat od daty zawarcia umowy na kredytową sumę ubezpieczenia 225 000,00zł), prowadzenie rachunku ROR, przy założeniu że będzie to ROR Standard (za cały okres kredytowania), 298 miesięcznych rat równych w wysokości po 1.001,87 zł i 1 rata w wysokości 1.002,04 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.08.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty. Zmiana oprocentowania (wzrost lub spadek) będzie miała wpływ na wartość i powoduje: w systemie spłat równych rat kapitałowo-odsetkowych - zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych (odpowiednio wzrost lub spadek). Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 13-08-2021r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie wynosi 3,71%, całkowita kwota kredytu 225.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 340.004,62 zł, oprocentowanie zmienne 3,41% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 0,21% wg stanu na dzień 13.08.2021r. i marży banku w wysokości 3,2 p.p., całkowity koszt kredytu 115.004,62 zł (w tym: prowizja 5.625,00 zł, odsetki 109.360,62 zł, PCC-3 od ustanowienia hipoteki 19,00 zł), 298 miesięcznych rat równych w wysokości po 1.118,26 zł i 1 rata w wysokości 1.119,14 zł. Kalkulacja została sporządzona na dzień 13-08-2021r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości oraz weksel własny in blanco.

*Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty. Zmiana oprocentowania (wzrost lub spadek) będzie miała wpływ na wartość i powoduje: w systemie spłat równych rat kapitałowo-odsetkowych - zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych (odpowiednio wzrost lub spadek).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 13-08-2021r.

Załączniki
Kalkulator