Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jutrosinie 06.08.2020r.

dodano: 2020-07-23

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jutrosinie uprzejmie informuje, że w dniu 06.08.2020r. o godz. 1000 w Restauracji „RATUSZOWA” w Jutrosinie, ul. Rynek 19, 63-930 Jutrosin odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JUTROSINIE

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli:Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.

5. Wybór komisji:

a) Uchwał i Wniosków,

b) Skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z działalności Banku za 2019r.

9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Jutrosinie na rok 2020.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok, a w tym sprawozdanie ze stosowania w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Zasad ładu korporacyjnego oraz polityki wynagradzania.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

12. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.

13. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Jutrosinie” – podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za 2019 rok,

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za 2019 rok,

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

5) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie,

6) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie w 2019 roku,

7) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,

8) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 rok,

9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2020.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków.

17. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie finansowe oraz protokół

z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są dostępne do wglądu w siedzibie

Banku Spółdzielczego w Jutrosinie przy ul. Rynek 18, 63 – 930 Jutrosin.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Jutrosinie