Kredyt odnawialny w ROR

Informacje

CEL KREDYTU:
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.
O kredyt mogą ubiegać się osoby posiadające w naszym Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ze stałymi wpływami z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty bądź emerytury.

OKRES KREDYTOWANIA:
Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy (5 lat).

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego limitu.

KWOTA KREDYTU:
Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek.

ZABEZPIECZENIE KREDYTU:
Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem

Parametry

RRSO dla kredytu odnawialnego w ROR wynosi 19,21 % przy następujących założeniach:

1) kwota udzielonego kredytu 7.500,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 7.500,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 60 miesięcy,
4) roczne stałe oprocentowanie 10,00%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 5.654,39 zł, w którego skład wchodzą:
a) odsetki od kredytu 3.747,89 zł (przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej),
b) prowizja za udzielenie kredytu 2,5% kwoty udzielonego kredytu,
c) prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 2,0% odnawianej kwoty kredytu,
d) koszty usług dodatkowych 1.119,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 279,00 zł*, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 480,00 zł** oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 360,00 zł**,
e) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 13.154,39 zł.

* orientacyjna wysokość składki wg kalkulacji Generali Życie T.U. S.A., ustalana indywidualnie z Klientem

** koszty prowadzenia ROR STANDARD

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Załączniki